Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie

 ul. Chobolańska 20,   71-023 Szczecin

 tel.91-483-31-88 tel/fax: 91-483-22-88
 e-mail:  sekretariat@sp16.szczecin.pl   

 Przyjmowanie interesantów:
                                                      7.30 - 11.00; 14.00 - 15.30

Przejdź do strony głównej

, 19 maja 2024

Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Oferta pracy. Stanowisko: sprzątaczka

2023-11-24

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16  w Szczecinie, ul. Chobolańska 20 poszukuje osoby na stanowisko: sprzątaczka

 

Data rozpoczęcia pracy: Grudzień 2023 r.

Wymiar zatrudnienia: 1 etat

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

Praca w godzinach 14- 22

Wymagania:

     

 1. wykształcenie minimum podstawowe
 2. obywatelstwo Polskie
 3. brak przeciwwskazań lekarskich do pracy na ww. stanowisku.
 4. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. umiejętność pracy w zespole
 6. odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej (CV)
 2. dokumenty (kserokopie) potwierdzające poziom i kierunek wykształcenia
 3. dokumenty (kserokopie) poświadczające przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 4. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku

 

Oferty prosimy składać w  sekretariacie szkoły do dnia  30.11.2023 r., z dopiskiem pracownik obsługi  Dokumenty można również przesłać w ww. terminie  na e-mail sekratariat@sp16.szczecin.pl

Kontakt telefoniczny 914833188 wew.33

 

Czytaj więcej o: Oferta pracy. Stanowisko: sprzątaczka

Oferta pracy. Stanowisko: woźny

2023-11-24

Oferta pracy na stanowisko woźnego w Szkole Podstawowej nr 16 w Szczecinie

 

Szczegóły dotyczące ogłoszenia:

 1. Stanowisko: woźny
 2. wymiar zatrudnienia: 40/40 pełny etat
 3. umowa: na czas określony
 4. ważność ogłoszenia: 15.12.2023 r.

 

Niezbędne wymagania:

Niezbędne wymagania:

1. obywatelstwo polskie,

2. wykształcenie podstawowe

3. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku. 

Osoba na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 1. Utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły
 2. Dozorowanie budynku szkoły pod względem technicznym. Sprawdzanie stanu pomieszczeń szkoły, sprzętu szkolnego, elementów drzewnych, szczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych i w związku z tym dokonywanie drobnych napraw, konserwacji i poprawek.
 3. Pełnienie dyżuru przy wejściu do szkoły. Czuwanie nad ruchem uczniów i osób przychodzących z zewnątrz
 4. Pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych i państwowych (mocowanie elementów dekoracyjnych w i na zewnątrz budynku szkoły, przenoszenie i ustawianie krzeseł itp.
 5. Doręczanie korespondencji szkolnej (wg. potrzeby)

 

 

 

 

 

Oferty prosimy kierować na adres:

Szkoła Podstawowa nr 16

ul. Chobolańska 20

71-023 Szczecin

lub email:kadry@sp16.szczecin.pl 

Data wygaśnięcia: 15.12.2023 r.

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie:

 Szkoła Podstawowa Nr 16, im. Szczecińskich Olimpijczyków w Szczecinie

 ul. Chobolańska 20,71-021 Szczecin; mail:sekretariat@sp16.szczecin.pl

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani:

Agnieszka Marciniak, e-mail:iod@spnt.pl, tel. 48 918522093

Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane w celu realizacji postępowania rekrutacyjnego, zgodnie
z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.). Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).  Szkoła Podstawowa nr 16 będzie przetwarzała dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych kategorii danych osobowych. Odmowa udostępnienia danych osobowych w związku z realizacją postępowania rekrutacyjnego spowoduje odrzucenie oferty kandydata. Dane osobowe na potrzeby procesu rekrutacji pozyskiwane będą od kandydata. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej/. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo: a) żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych, b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszej klauzuli mają zastosowanie przepisy RODO.

 

Osoby zainteresowane udziałem w bieżącym procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie moich danych osobowych przekazanych przeze mnie w CV, liście motywacyjnym i innych dokumentach w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałam/em się z obowiązkiem informacyjnym ”

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnych i podobnych procesach rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury na przyszłe procesy rekrutacyjne. Zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 ust. 11 RODO. Zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym.”

 

Czytaj więcej o: Oferta pracy. Stanowisko: woźny